Aquest lloc web www.universitasalbertiana.org (en endavant, la Web) és propietat de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, amb domicili al Carrer Pere Artés nº4 08027 Barcelona, i C.I.F. nº G-60382694, inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 12786 Telèfon: : 683597458.

E-Mail: secretaria@universitasalbertiana.org

El responsable del tractament, l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA informa que és compromís d’aquesta associació respectar la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les dades personals dels que accedeixen i /o són usuaris/es de la web. Per això, per mitjà d’aquest document, l’informem sobre la forma en què recollim, tractem i protegim la seva informació personal, tant la que ens facilita directament, com la derivada de la navegació, ús i gaudi dels continguts i serveis associats a la web.

El/La usuari/a ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA en les condicions que s’estableixen en la mateixa.

Finalitat i temporalitat

Les dades personals recaptades a través del web seran tractades per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERIANA d’acord amb les següents finalitats:

Gestionar els serveis i avantatges que ofereix la web als/les usuaris/es.
Gestionar sol·licituds de contacte i informació.

Gestionar l’enviament per qualsevol mitjà, inclosos els electrònics, comunicacions i ofertes comercials tant dels nostres propis productes i serveis com dels de les entitats del grup a què pugui pertànyer l’entitat.

Quan la persona interessada envia les dades personals i l’adreça electrònica a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA, autoritza expressament la utilització a efectes de comunicacions periòdiques, incloent expressament les que es realitzin per correu electrònic que o les entitats pertanyents a l’àmbit empresarial duguin a terme amb els/les usuaris/es, i possibles interessats, per informar-los de les notícies, esdeveniments, etc…

Les dades facilitades mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquella per a la qual han estat cedides, i es conservaran durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, essent cancel·lades immediatament després es deixar de ser necessàries per a aquesta finalitat, que el/la usuari/a sol·liciti la seva baixa a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERIANA o revoqui el seu consentiment, i aquells per als quals existeixi una obligació, excepte quan una llei estableixi una altra cosa.

Al marge del que s’ha dit anteriorment, la recollida i el tractament automatitzat de les dades personals facilitades tenen igualment com a finalitat la gestió administrativa i l’execució i el desenvolupament de tota activitat professional pròpia de i la gestió del/de la usuari/a en els diferents serveis posats a la seva disposició (a efectes merament informatius: sol·licitud d’informació sobre esdeveniments).

Categoria de les dades

Les categories de dades que seran objecte de tractament per part d’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA vindran determinades, en cada cas, pels formularis que figuren en les diferents seccions de la web, incloent, a tall d’exemple, dades identificatives, dades de contacte, etc.

A més d’això, també seran tractats per l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA ALBERTIANA amb les finalitats esmentades les dades que l’usuari introdueixi en l’entorn com a conseqüència de l’ús de les diferents seccions del web i els de navegació.

En cas que el/la usuari/a faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar a l’interessat, titular d’aquestes dades, la informació continguda en aquesta Política de Privacitat, eximint a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBETRIANA de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

No obstant això, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA podrà dur a terme les verificacions necessàries per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Obligatorietat de facilitar dades a ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERIANA.

A la web s’indicarà quines de les dades sol·licitades en els formularis tenen caràcter obligatori per complir amb les finalitats establertes. Per tant, si no es faciliten aquestes dades o no es faciliten correctament, no podran atendre les sol·licituds dels usuaris o fer ús del servei o prestació de què es tracti.

Legitimació del tractament de dades.

El tractament de dades per a la gestió dels serveis prestats a través del web i per a sol·licituds de contacte i informació, és necessari per a l’eficaç execució d’aquestes tasques la legitimació del tractament de les dades, també els de categoria especial i en tot cas serà el consentiment dels/les usuaris/es i la seva voluntat expressa quan sol·licitin la seva inclusió en els fitxers de l’entitat.
Per la seva banda, la base legal per a l’ús de les dades amb fins de màrqueting serà l’interès legítim reconegut per la normativa, en el cas d’informació a clients de productes i serveis propis i el consentiment del/de la usuari/a, en els altres supòsits.

Recepció de comunicacions comercials i promocionals.

Sempre que es realitzi alguna comunicació d’aquest tipus, d’acord amb les finalitats i legitimació indicades en els apartats anteriors, la mateixa serà dirigida única i exclusivament a aquells/aquelles usuaris/es que els haguessin autoritzat expressament.

Per dur a terme la tasca anterior, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA podrà analitzar les dades obtingudes per les altres entitats del grup, per tal d’elaborar perfils d’usuari que permetin definir amb major detall els productes que puguin resultar del seu interès.

En cas que desitgi revocar el seu consentiment i deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals, pot sol·licitar-ho dirigint-se al/a la nostre/a Delegat/a de protecció de dades, o indicant-ho mitjançant l’opció de baixa proporcionada en cadascuna de les comunicacions comercials enviades. La revocació del consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Comunicació de dades.

Les dades del/de la usuari/a podran ser comunicades a:

Altres persones vinculades.

Entitats del grup, únicament per a fins administratius interns i/o per a les finalitats anteriorment indicades.ç

Entitats del grup, per a l’enviament de comunicacions comercials sobre els productes i serveis oferts per les empreses que el formen, sempre que el/la usuari/a així ho hagi consentit.
Addicionalment, les dades podran ser accessibles per proveïdors d’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA essent aquest accés el necessari per a l’adequat compliment de les obligacions legals i/o de les finalitats anteriorment indicades. Aquests proveïdors no tractaran les seves dades per a finalitats pròpies.

El/la usuari/a accepta que les seves dades puguin ser cedides, exclusivament per a les finalitats descrites anteriorment, a les entitats amb les que ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA participa. L’acceptació del/de la usuari/a que les seves dades puguin ser tractades o cedides de la manera establerta en aquest paràgraf té sempre el caràcter de revocable, sense efectes retroactius, d’acord amb el que disposa el RGPD.

Àmbit de tractament.

En cas que per al correcte desenvolupament de la relació dels/les usuaris/es amb ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA resulti absolutament necessari que el tractament de les dades personals es realitzi, parcialment o totalment, fora del territori nacional (en el cas d’usuaris/es d’Espanya, fora de l’Espai Econòmic Europeu), quedarà garantint un nivell adequat de protecció d’acord amb la legislació aplicable, ja sigui perquè el país o organització de destinació ofereixi aquesta garantia (per exemple, en el cas de tractaments als Estats Units, per adhesió del proveïdor a sistema de Privacy Shield amb la Unió Europea), o perquè la persona o entitat encarregada del tractament s’hagi compromès contractualment a la mateixa.

Exercici de drets pel/per la usuari/a

En qualsevol moment i de manera gratuïta, el/la usuari/a pot exercir davant ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades (revocar consentiments, accedir a les dades personals que estan essent tractats, rectificar-les, sol·licitar la seva supressió o portabilitat i / o limitar el seu tractament).

Per a l’exercici dels drets davant l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA cal posar-se en contacte amb el/la Delegat/a de Protecció de Dades pels canals més amunt indicats, assenyalant el dret o drets que desitgi exercitar, ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA estudiarà la seva sol·licitud amb la finalitat de donar-li una resposta el més aviat possible. Si us plau, tingui en compte que els drets assenyalats només podran ser atesos en els supòsits previstos per la normativa de protecció de dades.

Igualment, pot presentar una reclamació, si ho estima oportú, davant l’autoritat competent en la matèria.

Responsabilitat del/de la usuari/a.

El/La usuari a:

Garanteix que és major de 18 anys i que les dades que facilita a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA són veritables, exactes, completes i actualitzades. A aquests efectes, el/la usuari/a respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de manera que respongui a la seva situació real.

Garanteix que ha informat els tercers dels que faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a l’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA per als fins assenyalats.

Serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA o a tercers.

Mesures de seguretat.

Les dades seran custodiades per ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA en sistemes que garanteixin la màxima confidencialitat i seguretat de la informació, d’acord amb allò previst a la normativa aplicable, adoptant a l’efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als que estan exposades.

Modificació d’aquesta política de privacitat.

ASSOCIACIÓ CULTURAL UNIVERSITAS ALBERTIANA és reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord amb el seus criteris o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial, mercantil o comercial.

Si l’entitat introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l/la usuari/a podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades.

Sigui com sigui, la relació amb els/les usuaris/es es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix a l’espai (última actualització: 20 de novembre de 2018).